040 357 0077 toimisto@solutio.fi

Työsopimuslakiin tuli vuoden 2022 alussa merkittävä muutos koskien työsopimuslain 3 luvun 5 §:n mukaista kilpailukieltosopimusta. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä työsuhteen päättymisen jälkeen työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa harjoittavan työnantajan palvelukseen tai harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa. Kilpailukiellon edellytykset säilyivät lakimuutoksessa sinällään ennallaan eli kilpailukieltosopimuksen tekeminen edellyttää edelleenkin erityisen painavaa syytä (esim. asiakaskunnan säilyttäminen, liike- ja ammattisalaisuuksien suojaamistarve). 1.1.2022 voimaantulleella muutoksella pyritään jatkossa rajoittamaan puutteellisin perustein tehtyjä kilpailukieltosopimuksia.

Työnantajan on jatkossa suoritettava korvausta kaikista kilpailukielloista riippumatta niiden alkamis- ja kestoajoista. Enintään 6 kk kilpailukiellosta korvausvelvoite on 40 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta ja yli 6 kk kilpailukiellosta 60 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta koko rajoitteen kestoajalta. 1.1.2023 alusta lukien muutos koskee myös vanhoja, ennen lakimuutosta solmittuja kilpailukieltoja.

Työnantajan on mahdollisen korvausvelvollisuuden välttämiseksi aiheellista käydä läpi kaikki vanhat ennen lakimuutosta tehdyt työsopimukset ja irtisanoa kaikki vanhoihin työsopimuksiin sisältyvät tarpeettomat kilpailukiellot siirtymäkauden 1.1.2022-31.12.2022 aikana.

Työnantajan on jatkossa oltava myös tarkkana sen suhteen, millaisissa tilanteissa ja millaisin tarkemmin ehdoin kilpailukieltosopimuksia työntekijöiden kanssa tehdään. Vaikka erityisen painava syy olisi käsillä, yrityksen liiketoiminnan kannalta tarpeettomien kilpailukieltosopimusten tekemistä tulee jatkossa välttää. Kilpailukieltosopimus kannattaa tehdä pääsääntöisesti vain tilanteissa, joissa se on yrityksen liiketoiminnan kannalta selvästi perusteltua. Monesti esimerkiksi työsopimukseen sisältyvä salassapitovelvoite on jo riittävä suojaamaan yrityksen liike- ja ammattisalaisuudet.

Solutio Asianajotoimistolla on pitkä kokemus työsopimuksiin sisällytettävien kilpailukieltosopimusten laatimisesta ja niiden tulkinnasta.