040 357 0077 toimisto@solutio.fi

SOLUTIO ASIANAJOTOIMISTO

TIETOSUOJASELOSTE

 

                                                                                                                                                
TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Solutio Asianajotoimisto Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja.

Solutio Asianajotoimisto Oy suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin asianajotoimiston tarjoamiin palveluihin asianajotoimiston toimipaikoissa, verkkosivuilla sekä sosiaalisen median palveluissa. Asiakkaiden henkilötietojen ohella tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä:

Solutio Asianajotoimisto Oy

Renkitie 16

70820 Kuopio

p. 040 357 0077

sähköposti: toimisto@solutio.fi

kotisivut: https://solutio.fi  

 

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa:

Asianajaja Mika Puputti

p. 044 3210670

sähköposti: mika.puputti@solutio.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja toimeksiannon hoitamiseksi voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja sidosryhmiemme henkilötietoja käsittelemme palvelujemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Käsittelemme verkkosivuillamme kävijöiden tietoja sivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kerrottujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakkaiden henkilötiedoista käsittelemme toimeksiantoon liittyviä tietoja sekä yhteystietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen yhteydessä, asiakassopimuksen solmimisen yhteydessä, asiakassuhteen hoitamisen aikana, markkinoinnin ja asiakastapaamisten yhteydessä, verkkosivujen lomakkeiden kautta tai sosiaalisen median palveluiden kautta.

Saamme henkilötietoja myös verkkosivuillamme vierailusta ja kolmansien osapuolten verkkoseurannan avulla.

Henkilötietojen luovutus ja siirto

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa tai viranomaisen niin vaatiessa saatamme joutua luovuttamaan tietoja. Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tarvittaessa käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia ja alihankkijoita. Henkilötietojen käsittelyyn voivat osallistua esimerkiksi asianajotoimistolle IT-palveluita, taloushallintopalveluita ja muita palveluita tuottavat palveluntarjoajat. Käyttämämme palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Palveluntarjoajien kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Henkilön tunnistetietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen siten, kuin lainsäädännössä tältä osin edellytetään.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Palveluntarjoajat, jotka tarjoavat työkaluja verkkosivuillemme, saattavat kuitenkin sijaita myös EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi Google Analytics. Tietosuojan riittävä taso varmistetaan soveltamalla siirtoon tietosuojasääntelyn mukaisia suojatoimia.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen suojaaminen

Asianajotoimisto käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salasanojen sekä virustorjunnan käyttö, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja sekä henkilöstön ja mahdollisten alihankkijoiden ohjeistaminen.

Sopimukset ja muut alkuperäiskappaleina säilytettävät asiakirjat pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan siihen oikeutetuille henkilöille. Paperitulosteet tuhotaan tietoturvallisesti. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Evästeet ja muu tekninen seuranta

Yhtiö seuraa verkkosivustojensa liikennettä evästeiden avulla, jossa käytetään apuna Google Analytics -ohjelmaa. Käyttäjän selain lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti Googlelle kuten avatun verkkosivun osoite tai hakusana, jonka kautta käyttäjä on ohjattu Googlen hakukoneesta Yhtiön sivustolle.

Yhtiö ei saa Google Analyticsin kautta tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan anonyymissä muodossa olevaa dataa, eikä Yhtiö näin ollen pysty suoraan tunnistamaan käyttäjää. Google Analytics tuottaa evästeiden kautta saatavista tiedoista anonyymiraportteja, joista nähdään esimerkiksi kävijämäärät, verkkosivusto, jolta kävijä saapuu Yhtiön verkkosivustolle, verkkosivustovierailun kesto, onko käyttäjä vieraillut verkkosivustolla aiemmin ja millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee.

Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla Yhtiö kehittää verkkosivustoja, jotta niiden käyttäjäkokemus olisi entistä parempi. Käyttäjä voi estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja. Lisätietoja estämisestä löytyy Googlen verkkosivustolta.

Asianajotoimiston verkkosivustoilla saattaa ajoittain olla myös muita evästeitä. Muiden evästeiden avulla asianajotoimisto kerää pääasiassa tietoa markkinointitarkoituksessa mm. uutiskirjeiden toimivuudesta, linkkien avaamista ja liikenteen generoitumista asianajotoimiston verkkosivustoille. Näiden evästeiden kautta asianajotoimisto saattaa kerätä mm. käyttäjän IP-osoitteen, sivuston, jolta käyttäjä on saapunut, kauanko käyttäjä on sivustolla ollut, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut ja mahdollinen käyttäjän käyttämä hakusana. Tällä asianajotoimisto pyrkii kehittämään verkkosivustojen toimivuutta ja parantamaan käyttökokemusta sekä markkinointia.

Asianajotoimisto saattaa käyttää verkkosivustoilla myös muita kolmannen osapuolen palveluita ja siten heidän evästeitään, jotta asianajotoimiston verkkosivustojen sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palvelujentarjoajat ovat Facebook ja LinkedIn.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimen asetuksien kautta. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaikojen suhteen noudatamme lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton ohjeiden asettamia velvollisuuksia.

Säilytämme henkilötiedot niin kauan kuin se on toimeksiannon hoitamisen kannalta välttämätöntä. Toimeksiannon päätyttyä tietoja säilytetään kymmenen vuoden ajan, minkä jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä käsittelemme ja miten, saada epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistua tai vahvistus siitä, ettemme käsittele häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus siirtää toiselle rekisterinpitäjälle hänen meille toimittamat, häntä koskevat henkilötiedot, oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä kirjallisesti riittävän yksilöidysti pyynnön toteuttamiseksi ja henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Muutokset selosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti vastaamaan kulloistakin lainsäädäntöä sekä tietojen käsittelyn tarvetta. Tietosuojaselosteen viimeisin versio on saatavilla toimistoltamme tai sähköisesti internetsivuiltamme.