040 357 0077 toimisto@solutio.fi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 25.4.2016 julkisia hankintoja koskevan päätöksen KHO 2016:56, jonka mukaan hankinnan valmisteluun osallistuneen yhtiön läheisyhtiö voitiin sulkea pois kilpailutuksesta. Tapauksessa oli kysymys tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamisesta hankintamenettelyssä.

Hankintayksikkö oli sulkenut yhtiön pois tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tarjoajayhtiön kanssa samaan konserniin kuulunut yhtiö oli osallistunut hankinnan valmisteluun. Hankintayksikkö perusti poissulkemispäätöksensä hankintailmoituksessa olleeseen esteellisyystilanteita koskevaan nimenomaiseen poisssulkemisehtoon.

Tarjouskilpailusta poissuljettu yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan tarjoajayhtiön pois tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tarjoajayhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva toinen yhtiö oli osallistunut hankinnan valmisteluun. Markkinaoikeus myös katsoi, että hankintailmoituksen esteellisyystilanteita koskeva poissulkemisehto oli ollut epäselvä.

KHO kuitenkin kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja katsoi, ettei hankintayksikkö ollut menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan tarjoajayhtiön pois tarjouskilpailusta. KHO:n mukaan hankintayksikkö oli harkintavaltansa puitteissa voinut sulkea yhtiön tarjouskilpailusta turvatakseen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun hankintamenettelyn kuluessa. KHO otti arvioinnissaan huomioon tarjoajayhtiön ja valmisteluun osallistuneen yhtiön välisen taloudellisen ja organisatorisen yhteyden ja lisäksi sen, että tarjoajayhtiön osallistuminen tarjouskilpailuun olisi aiheuttanut aiemmin valmisteluun osallistuneen yhtiön esteelliseksi tulemisen sopimuskauden aikana. KHO:n mukaan myöskin hankintailmoituksessa ilmoitettu poissulkemisehto oli ollut riittävän yksiselitteinen.

Edellä mainittu oikeustapaus vahvistaa sen, että tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun sekä avoimuuden periaatteisiin tulee kiinnittää hankintamenettelyssä erityistä huomiota. Olennaista hankintamenettelyn tasapuolisuuden arvioinnissa on lisäksi se, näyttäytyykö hankintamenettely myös ulospäin tasapuolisena ja avoimena.

Solutio Asianajotoimisto hoitaa jatkuvasti julkisiin hankintoihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme hoitaneet menestyksekkäästi useita valitusprosesseja markkinaoikeudessa.