Yritys ja toimintatapa

Lakiasiat voivat olla monimutkaisia, me yksinkertaistamme niitä

Myymme ratkaisuja

Kun asiakas kääntyy oikeudellisen asiantuntijan puoleen, hän haluaa ratkaista asian nopeasti, tehokkaasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin. 

Vaikka lakiasiat voivat joskus olla monimutkaisia, melko usein oikeudellinen ongelma on ratkaistavissa suhteellisen helposti toimimalla käytännönläheisesti ja keskittymällä jutun kannalta olennaiseen. Asiantunteva lakimies pystyy näkemään metsän puilta ja käyttämään työtuntinsa tehokkaasti ja ratkaisukeskeisesti aiheuttamatta asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia.

Yritysasioissa on tärkeää, että lakimies ymmärtää lakipykälien lisäksi myös liike-elämän lainalaisuuksia ja pyrkii toiminnassaan tukemaan ensisijaisesti yrityksen liiketoimintaa ja sen menestymistä. Liike-elämässä esiintyvät oikeudelliset kysymykset eivät yleensä ratkea yksinomaan lakikirjan avulla. Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa pelisilmää, jossa taitavasti yhdistetään sekä juridiikka että liiketoiminta. 

Toimintatapamme lähtee siitä, että pyrimme aina mahdollisimman nopeasti saamaan asiakkaan ongelman ratkaistuksi. 

Tehokkuus

Toimintatapamme näkyy suoraan myös asiakkaalle aiheutuvissa kuluissa. Hyvään lopputulokseen on mahdollista päästä ilman suurta lakimiesarmeijaa oivaltamalla asian ytimen ja jättämällä turhat sivupolut pois. Toimimme ketterästi ja kustannustehokkaasti, eikä meillä ole ison toimiston kustannusrasitteita.

Riippumatta siitä miten iso tai pieni asianajotoimisto on, jutun lopputulos on aina viimekädessä riippuvainen asiaa hoitavan asianajajan osaamisesta ja kyvykkyydestä.

Lisäarvo asiakkaalle

Tiedostamme hyvin sen, että oikeudellisen ongelman ratkaiseminen ja hyvään lopputulokseen pääseminen on se lisäarvo, josta asiakas ylipäätään haluaa maksaa. Loputon lakimiesjargonia ja vuosikausia kestävä prosessointi ei asiakasta auta, liiketoiminnassa se merkitsee monesti asiakasmenetyksiä ja taloudellisia tappioita.

Uskomme vahvasti, että ratkaisukeskeinen ja olennaiseen keskittyvä mutkaton toimintatapamme antaa asiakkaalle parhaan lisäarvon.

Asiakaslupaus

Lupaamme, että asiakkaan toimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti, huolella ja tarpeettomia kuluja välttäen. 

Tyytyväinen ja palveluitamme myöhemminkin käyttävä asiakas on meille tavoite, johon jokaisen toimeksiannon yhteydessä tinkimättömästi pyrimme.

Esimerkkejä hoitamistamme toimeksiannoista:

Liiketoimintakauppa

Avustimme yritysasiakastamme liiketoimintakaupassa, jossa asiakkaan harjoittama liiketoiminta myytiin ulkopuoliselle ostajataholle.  

Kiinteistön laatuvirhe

Avustimme asiakastamme laajassa kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli kiinteistön laatuvirheet ja myyjän maakaaren 17 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus niihin liittyen. Asiassa tuli arvioitavaksi myös ostajan maakaaren 22 §:n mukainen ennakkotarkastusvelvollisuus ja sen mahdollinen laiminlyönti.

Osakassopimus

Avustimme pienosakkaita osakassopimukseen perustuvassa osakkeiden lunastusta (put optio) koskevassa asiassa.

Välimiesoikeus

Avustimme asiakasta välimiesoikeudessa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli yrityskaupan toimeksiantosopimukseen liittyvä palkkioerimielisyys. 

Markkinaoikeus

Avustimme asiakasta markkinaoikeudessa julkiseen hankintaan liittyvässä valitusasiassa.

Yrityssaneeraus

Avustimme asiakasta yrityssaneeraushakemuksen laatimisessa ja saneerausmenettelyyn hakeutumisessa.

Asunnon ostotarjouksen peruminen

Avustimme asiakasta asuntokauppaan liittyvässä asiassa, jossa kysymys oli ostajan oikeudesta perua jättämänsä ostotarjous.

Sulautuminen

Avustimme asiakasta konsernirakenteen uudelleenjärjestelyssä siten, että konsernin tytäryhtiö sulautui emoyhtiöön osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n mukaisena absorptiosulautumisena.

Vahingonkorvaus

Avustimme asiakasta sopimusperusteiseen vahingonkorvaukseen liittyvässä oikeudenkäynnissä ja siihen liittyvässä tuomioistuinsovittelussa.

DD -tarkastus

Avustimme yritysasiakastamme ostokohteen legal due diligence -tarkastuksessa.

Optio-oikeudet

Laadimme yritysasiakkaallemme kannustus- ja sitouttamisjärjestelmän (optio-ohjelman), jossa yrityksen avainhenkilöille tarjottiin merkittäväksi OYL:n 10 luvun mukaisia optio-oikeuksia.

Yrityskauppa

Avustimme yritysasiakastamme yrityskaupassa, jossa konserniin kuuluva tytäryhtiö myytiin MBO kaupassa toimivalle johdolle.

Kilpailukieltosopimus

Avustimme asiakasta kilpailukieltosopimuksen rikkomiseen liittyvässä oikeudenkäyntiasiassa. Lisäksi kysymys oli liikesalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen mahdollisesta hyväksikäytöstä. 

Kiinteistökaupan reklamaatio

Avustimme asiakastamme kiinteistökaupan laatuvirhettä koskevassa oikeudenkäynnissä, jossa pääasiallisena kysymyksenä oli ostajan reklamaation myöhästyminen yli lain asettaman 5 vuoden määräajan ja myyjän mahdollinen vastuu virheestä lain mukaisen määräajan päättymisen jälkeen.

Julkinen hankinta

Avustimme asiakasta julkiseen hankintaan liittyvässä tarjouskilpailussa, johon sovelletaan erityisalojen hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin 20 milj.euroa.

IPR-oikeudet

Avustimme asiakasta tietokonepeliin liittyvässä immateriaalioikeusasiassa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli tietokoneohjelman ns. teoskynnyksen ylittyminen ja mahdollinen tekijänoikeuden loukkaus.

Kiinteistökaupan purku

Avustimme asiakasta kiinteistökaupan purkua koskevassa riita-asiassa, jossa kiinteistökauppa purettiin havaittujen vakavien laatuvirheiden vuoksi.

Hinnanalennus kiinteistökaupassa

Avustimme asiakasta kiinteistökauppa-asiassa, jossa asiakkaamme sai merkittävän hinnanalennuksen kiinteistössä havaittujen laatuvirheiden vuoksi.

YT- neuvottelut

Avustimme yritysasiakastamme työvoiman vähentämistä koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa.

Työsuhderiita

Avustimme asiakasta työsuhteen purkamiseen liittyvässä asiassa.

Urakkariita

Avustimme asiakasta maanrakennusurakkaa koskevassa urakkasopimusasiassa, joka liittyi urakkaosapuolten vastuukysymyksiiin Rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE1998 ja Konsultointitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE1995 mukaan.