040 357 0077 toimisto@solutio.fi

KUOPIO & JYVÄSKYLÄ

FIKSUJA RATKAISUJA LAKIASIOIHIN

Lakiasiat ovat haasteellisia.

Meille ne ovat intohimo.

MITÄ TEEMME

Palvelut

Yritysten lakiasiat ja yhtiöoikeus

Liikejuridiikka on yksi tärkeimmistä painopistealueistamme. Merkittävä osa toimeksiannoistamme liittyy eri kokoisten yritysten ja julkisyhteisöjen lakiasioihin juridiikan eri osa-alueilla. Laadimme jatkuvasti erilaisia yritystoiminnassa tarvittavia päivittäisiä sopimuksia kuten liiketoimintasopimukset, myyntisopimukset, osakassopimukset, salassapitosopimukset  jne.

Asunto- ja kiinteistökauppa

Meillä on pitkä kokemus erilaisista asunto- ja kiinteistökauppariidoista (esimerkiksi hometaloriidat ja muut kiinteistöjen laatuvirheasiat). Olemme toimineet sekä myyjän että ostajan avustajana. Kiinteistökauppariidoissa taloudelliset intressit voivat olla isot. Tästä syystä ammattitaitoisen asianajajan palkkaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Yksityishenkilöiden lakiasiat

Palvelemme yksityishenkilöitä kattavasti eri oikeudenaloilla. Laadimme esimerkiksi testamentteja, perukirjoja, perinnönjakosopimuksia, ositussopimuksia ja avioehtosopimuksia. Hoidamme jatkuvasti myös yksityishenkilöiden riita-asioita. Selvitämme aina mahdollisen oikeusturvavakuutuksen olemassaolon, jolloin asiakkaan oikeudenkäyntikulut maksaa vakuutusyhtiö.

 

Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt

Olemme osallistuneet lukuisiin erilaisiin yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin. Hoidamme liiketoimintakaupat, osakekaupat, due diligence -tarkastukset, sulautumiset, jakautumiset, liiketoimintasiirrot jne. Kauttamme yrityskauppaprosessi hoituu vaivattomasti alusta loppuun aina aiesopimuksen laatimisesta lopullisen kauppasopimuksen allekirjoitukseen.

Julkiset hankinnat

Hoidamme jatkuvasti julkisiin hankintoihin liittyviä valitusprosesseja (hankintaoikaisuvaatimukset ja valitukset markkinaoikeuteen sekä KHO:een). Julkisissa hankinnoissa tapahtuu usein virheitä, jotka voivat vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Oikaisuvaatimuksen ja/tai valituksen tekeminen asianajajan avustuksella voi olla tällöin perusteltua. Olemme toimineet valitusprosesseissa vaihtelevasti sekä hankintayksikköjen että tarjoajien avustajina.

/

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Riidanratkaisussa pyrimme ensisijaisesti sovintoon. Joskus sovinnon saavuttaminen ei ole kuitenkaan mahdollista, jolloin asia etenee oikeudenkäyntiin. Hoidamme jatkuvasti oikeudenkäyntejä sekä yleisissä tuomioistuimissa että erityistuomioistuimissa. Yritysasiakkaiden osalta olemme avustaneet asiakkaita erilaisissa välimiesoikeudenkäynneissä.

PARASTA OSAAMISTA

Ydinosaamisalueet

Yli 20 vuoden aikana meillä on kertynyt kokemusta lakiasioista ihan laidasta laitaan. Eniten olemme työskennelleet yritysten lakiasioiden parissa. Neuvomme yrityksiä päivittäisissä lakiasioissa sekä toteutamme erilaisia yritysjärjestelyitä ja yrityskauppoja. Yritysasiakkaiden osalta myös julkiset hankinnat ja kilpailutukset ovat vahvaa osaamisaluettamme. Yksityishenkilöiden lakiasioiden osalta ydinosaamista on erityisesti kiinteistökauppoihin liittyvät riita-asiat, erilaiset sopimusasiat sekä perhe- ja perintöoikeudelliset asiat.

  • Yritysten lakiasiat ja yritysjärjestelyt -95 %
  • Asunto- ja kiinteistökauppariidat – 92%
  • Julkiset hankinnat ja kilpailutukset – 90%
  • Yksityishenkilöiden lakiasiat -90%

RATKAISEMME ONGELMIA, ISOJA JA PIENIÄ

Kokemusvuodet

Hoidettuja toimeksiantoja

Kuppia kahvia

AJANKOHTAISTA

Blogi

MIKSI SOLUTIO?

Toimintatapaamme on kuvattu ratkaisukeskeiseksi. Pyrimme aina löytämään asiakkaan ongelmaan nopean ja kustannustehokkaan ratkaisun. Tarvittaessa sanomme suoraan, mikäli toimeksiantoa ei kannata hoitaa asiakkaan toivomalla tavalla. Yli 20 vuoden kokemuksella osaamme erottaa olennaisen epäolennaisesta ja valita jutun hoitotavan sen mukaisesti.  Lupaamme, että jokaisen asiakkaan toimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti, huolella ja tarpeettomia kuluja välttäen.

Suomen Asianajajaliiton jäsenenä noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Suomen Asianajajaliiton vahvistamia sääntöjä ja hyvää asianajotapaa.

Toimipaikkamme sijaitsevat Kuopiossa ja Jyväskylässä, mutta sähköisten kanavien kautta tarjoamme oikeudellisia palveluita koko Suomen alueella. Nykyään suurin osa toimeksiannoista voidaan hoitaa sähköisesti Teams -videoneuvottelujen ja muiden sähköisten kanavien kautta, eikä henkilökohtaista tapaamista toimistolla tarvita. 

 

Kuopio asianajotoimisto

Nopea ja tehokas reagointi

Kustannuksia säästävä toimintatapa

Yli 20 vuoden kokemus

Maksuton alkukartoitus

Referenssejä

Esimerkkejä hoidetuista toimeksiannoista

01

Liiketoiminnan kauppa

Avustimme yritysasiakastamme liiketoimintakaupassa, jossa asiakkaan harjoittama koko liiketoiminta myytiin ulkopuoliselle ostajataholle.

02

Kiinteistön laatuvirhe

Avustimme asiakastamme laajassa kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli kiinteistön laatuvirheet ja myyjän maakaaren 17 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus virheisiin liittyen.

03

Välimiesoikeus

Avustimme asiakasta välimiesoikeudessa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli yrityskaupan toimeksianto-sopimukseen liittyvä palkkioerimielisyys ja sopimuksen ehtojen tulkinta.

04

Osakassopimus

Avustimme pienosakkaita osakassopimukseen perustuvassa osakkeiden lunastusta (put optio) koskevassa asiassa.

05

Markkinaoikeus

Avustimme asiakasta markkinaoikeudessa julkiseen hankintaan liittyvässä valitusasiassa.

06

Yrityssaneeraus

Avustimme asiakasta yrityssaneeraus-hakemuksen laatimisessa ja saneerausmenettelyyn hakeutumisessa.

07

Asuntokaupan ostotarjouksen peruutus

Avustimme asiakasta asuntokauppaan liittyvässä asiassa, jossa kysymys oli ostajan oikeudesta perua jättämänsä ostotarjous.

08

Sulautuminen

Avustimme asiakasta konsernirakenteen uudelleenjärjestelyssä siten, että konsernin tytäryhtiö sulautui emoyhtiöön osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n mukaisena absorptiosulautumisena.

09

Oikeudenkäynti ja sovittelu

Avustimme asiakasta sopimusperusteiseen vahingonkorvaukseen liittyvässä oikeudenkäynnissä ja siihen liittyvässä tuomioistuin-sovittelussa.

10

Due diligence -tarkastus

Avustimme yritysasiakastamme ostokohteen legal due diligence -tarkastuksessa.

11

Optio -oikeudet

Laadimme yritysasiakkaallemme kannustus- ja sitouttamisjärjestelmän (optio-ohjelman), jossa yrityksen avainhenkilöille tarjottiin merkittäväksi OYL:n 10 luvun mukaisia optio-oikeuksia.

12

Työsuhdeasia

Avustimme asiakasta työsuhteen purkamiseen liittyvässä asiassa.

13

YT -menettely

Avustimme yritysasiakastamme työvoiman vähentämistä koskevissa yhteistoiminta-neuvotteluissa.

14

Urakkasopimus

Avustimme asiakasta maanrakennusurakkaa koskevassa urakkasopimusasiassa, joka liittyi urakkaosapuolten vastuukysymyksiiin Rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE1998 ja Konsultointitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE1995 mukaan.

15

Hinnanalennus

Avustimme asiakasta kiinteistökauppa-asiassa, jossa asiakkaamme sai merkittävän hinnanalennuksen kiinteistössä havaittujen laatuvirheiden vuoksi.

16

Kiinteistökaupan purku

Avustimme asiakasta kiinteistökaupan purkua koskevassa riita-asiassa, jossa kiinteistökauppa purettiin havaittujen vakavien laatuvirheiden vuoksi.

17

Yrityskauppa

Avustimme yritysasiakastamme yrityskaupassa, jossa konserniin kuuluva tytäryhtiö myytiin MBO kaupassa toimivalle johdolle.

18

Kilpailukielto

Avustimme asiakasta kilpailukieltoehdon rikkomiseen liittyvässä oikeudenkäyntiasiassa. Lisäksi kysymys oli liikesalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen mahdollisesta hyväksikäytöstä.

19

Julkinen hankinta

Avustimme asiakasta julkiseen hankintaan liittyvässä tarjouskilpailussa, johon sovelletaan erityisalojen hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo oli noin 20 milj.euroa.

20

IPR -oikeudet

Avustimme asiakasta tietokonepeliin liittyvässä immateriaalioikeus-asiassa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli tietokoneohjelman ns. teoskynnyksen ylittyminen ja mahdollinen tekijänoikeuden loukkaus.

ASIANAJAJAT

Mika Puputti

Mika Puputti

asianajaja, KTM

p. 044 3210670

mika.puputti@solutio.fi

Mikalla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista lakimiestehtävistä, joista asianajotehtävissä yli 18 vuoden ajan.  Ennen asianajotehtäviä hän on toiminut pankkilakimiehenä sekä johtotehtävissä pankkisektorilla. Lakimieskoulutuksen lisäksi Mikalla on myös kauppatieteiden maisterin koulutus, joka tuo lisäarvoa yritysten lakiasioita ja liikejuridiikkaa hoidettaessa. Mika on Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Asianajotehtäviensä ohella Mika toimii luottamustehtävissä eri yhteisöjen hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii kahden Pohjois-Savon alueella toimivan yleishyödyllisen säätiön asiamiehenä.

Kiinteistökauppoihin liittyen Mikalla on julkisen kaupanvahvistajan oikeudet.

HINNOITTELU

Veloitus määräytyy tehtävän laadun ja sen vaatiman työmäärän perusteella. Veloitus on yleensä aikaperusteinen ja perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn työaikaan.

Sellaisten toimeksiantojen osalta joiden työmäärä on etukäteen kohtuudella arvioitavissa, on mahdollista sopia myös kiinteähintaisesta palkkiosta.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA

LÄHETÄ VIESTISI TÄSTÄ

Voit pyytää yhteydenottoa täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa: 040 357 0077

tai lähettää sähköpostia osoitteeseen: toimisto@solutio.fi 

Yhteydenottolomake

9 + 7 =

YHTEYSTIEDOT

Kuopio

Microkatu 1 (sovitut neuvottelut)

70150 Kuopio

040 357 0077

toimisto@solutio.fi

Jyväskylä

Uno Savonlankatu 13 (sovitut neuvottelut)

40100 Jyväskylä

040 357 0077

toimisto@solutio.fi

Y-tunnus: 3243300-3

ALV-tunnus: FI32433003

Kotipaikka: Kuopio

Postiosoite: Renkitie 16, 70820 Kuopio