SOLUTIO ASIANAJOTOIMISTO

HOIDA LAKIASIAT FIKSUSTI

RATKAISEVASTI PAREMPAA ASIANAJOA

AJANKOHTAISTA

RATKAISUKESKEISTÄ JURIDIIKKAA

Solutio Asianajotoimisto on fiksuja laki- ja asianajopalveluita tarjoava yritys, joka toimii Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueella. Asianajotoimiston tarjoamat palvelut ovat yritysten, julkisyhteisöjen ja yksityishenkilöiden käytettävissä. Palvelemme kattavasti juridiikan eri sektoreilla.

Toimimme aina ratkaisukeskeisesti ja pyrimme löytämään asiakkaan oikeudelliseen ongelmaan nopean ja kustannustehokkaan ratkaisun. Perusarvoihimme kuuluu rehellisyys ja tarvittaessa kerromme asiakkaalle suoraan, mikäli toimeksiantoa ei kannata hoitaa asiakkaan toivomalla tavalla. Näin vältetään turhat kustannukset sellaisissa asioissa, joissa menestymismahdollisuudet ovat käytännössä heikot. Uskomme siihen, että paras lopputulos toimeksiannossa saavutetaan rautaisella ammattitaidolla, avoimuudella ja kustannusten ennakoitavuudella.   

Toimiston asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon ja noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Suomen Asianajajaliiton vahvistamaa hyvää asianajotapaa. Takaamme sen, että asiaasi ajaa alusta loppuun aina pitkän kokemuksen omaava pätevä asianajaja eikä toimeksiantoa siirretä osaksikaan kokemattomien avustavien lakimiesten vastuulle. Toimipaikkamme sijaitsevat Kuopiossa ja Jyväskylässä, mutta sähköisten kanavien kautta pystymme tarjoamaan  oikeudellisia palveluita koko Suomen alueella. COVID -19 pandemian johdosta pyrimme hoitamaan toimeksiannot tällä hetkellä etänä sähköisten kanavien (sähköposti, puhelin, videoneuvottelu Teams/Skype) kautta.

Yritysasiakkailla on mahdollisuus sopia kiinteähintaisesta Oma Sopimuslakimies -palvelusta. Tällöin yrityksen kaikki lakiasiat hoidetaan kokonaispakettina kiinteähintaisella kuukausiveloituksella. Oma Sopimuslakimies -palvelu mitoitetaan yrityksen tarpeiden mukaan siten, että yritys saa haluamansa lakimiespalvelut etukäteen sovittuun hintaan. Tarjoamme myös yksityishenkilöille tavanomaisia lakipalveluita ennalta sovittuun kiinteään hintaan, jolloin palvelun hinta on etukäteen tiedossa eikä yllätyksiä tule.

Tervetuloa asiakkaaksemme!

YDINOSAAMISALUEET

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Liikejuridiikka ja yhtiöoikeus

Liikejuridiikka on yksi tärkeimmistä painopistealueistamme. Suurin osa toimeksiannoistamme liittyy eri kokoisten yritysten ja julkisyhteisöjen lakiasioihin juridiikan eri osa-alueilla.

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Asunto- ja kiinteistökauppa

Meillä on pitkä kokemus asunto- ja kiinteistökauppariidoista (hometalo- ym. laatuvirheasiat). Olemme hoitaneet toimeksiantoja sekä ostajan että myyjän avustajana.

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Yrityskaupat ja yritysjärjetelyt

Olemme osallistuneet lukuisiin erilaisiin yrityskauppoihin- ja yritysjärjestelyihin. Hoidamme esimerkiksi liiketoimintakaupat, osakekaupat, due diligence -tarkastukset, sulautumiset, jakautumiset, liiketoimintasiirrot jne.

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Julkiset hankinnat

Hoidamme jatkuvasti julkisiin hankintoihin liittyviä erilaisia hankinta-asioita (oikaisuvaatimukset hankintayksikölle, valitukset markkinaoikeuteen ym.).

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Yksityisten lakiasiat

Palvelemme yksityishenkilöitä kattavasti eri oikeudenaloilla (mm. perhe- ja perintöoikeudelliset asiat, ositukset, kiinteistökaupat, irtaimen kaupat, riita-asiat, kuluttajansuoja ym).

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Teknologia- ja IT- oikeus

Toimistomme henkilökunnalla on pitkä kokemus erilaisista teknologia- ja IT-sopimuksista (IT2018 ehdot, JYSE -ehdot ym.)

ASIAKASCASEJA

Liiketoimintakauppa

Avustimme yritysasiakastamme liiketoimintakaupassa, jossa asiakkaan harjoittama liiketoiminta myytiin ulkopuoliselle ostajataholle.

Kiinteistökauppariita

Avustimme asiakastamme laajassa kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli kiinteistön laatuvirheet ja myyjän maakaaren 17 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus niihin liittyen. Asiassa tuli arvioitavaksi myös ostajan maakaaren 22 §:n mukainen ennakkotarkastusvelvollisuus ja sen mahdollinen laiminlyönti.

Osakassopimus

Avustimme pienosakkaita osakassopimukseen perustuvassa osakkeiden lunastusta (put optio) koskevassa asiassa.

Välimiesoikeus

Avustimme asiakasta välimiesoikeudessa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli yrityskaupan toimeksiantosopimukseen liittyvä palkkioerimielisyys.

Markkinaoikeus

Avustimme asiakasta markkinaoikeudessa julkiseen hankintaan liittyvässä valitusasiassa.

Yrityssaneeraus

Avustimme asiakasta yrityssaneeraushakemuksen laatimisessa ja saneerausmenettelyyn hakeutumisessa.

Asuntokauppariita

Avustimme asiakasta asuntokauppaan liittyvässä asiassa, jossa kysymys oli ostajan oikeudesta perua jättämänsä ostotarjous.

Sulautuminen

Avustimme asiakasta konsernirakenteen uudelleenjärjestelyssä siten, että konsernin tytäryhtiö sulautui emoyhtiöön osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n mukaisena absorptiosulautumisena.

Vahingonkorvaus

Avustimme asiakasta sopimusperusteiseen vahingonkorvaukseen liittyvässä oikeudenkäynnissä ja siihen liittyvässä tuomioistuinsovittelussa.

Due diligence -tarkastus

Avustimme yritysasiakastamme ostokohteen legal due diligence -tarkastuksessa.

Optio-oikeudet

Laadimme yritysasiakkaallemme kannustus- ja sitouttamisjärjestelmän (optio-ohjelman), jossa yrityksen avainhenkilöille tarjottiin merkittäväksi OYL:n 10 luvun mukaisia optio-oikeuksia.

Yrityskauppa

Avustimme yritysasiakastamme yrityskaupassa, jossa konserniin kuuluva tytäryhtiö myytiin MBO kaupassa toimivalle johdolle.

Kilpailukieltosopimus

Avustimme asiakasta kilpailukieltosopimuksen rikkomiseen liittyvässä oikeudenkäyntiasiassa. Lisäksi kysymys oli liikesalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen mahdollisesta hyväksikäytöstä.

Kiinteistökaupan reklamaatio

Avustimme asiakastamme kiinteistökaupan laatuvirhettä koskevassa oikeudenkäynnissä, jossa pääasiallisena kysymyksenä oli ostajan reklamaation myöhästyminen yli lain asettaman 5 vuoden määräajan ja myyjän mahdollinen vastuu virheestä lain mukaisen määräajan päättymisen jälkeen.

Julkinen hankinta

Avustimme asiakasta julkiseen hankintaan liittyvässä tarjouskilpailussa, johon sovelletaan erityisalojen hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo oli noin 20 milj.euroa.

IPR-oikeudet

Avustimme asiakasta tietokonepeliin liittyvässä immateriaalioikeusasiassa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli tietokoneohjelman ns. teoskynnyksen ylittyminen ja mahdollinen tekijänoikeuden loukkaus.

Kiinteistökaupan purku

Avustimme asiakasta kiinteistökaupan purkua koskevassa riita-asiassa, jossa kiinteistökauppa purettiin havaittujen vakavien laatuvirheiden vuoksi.

Hinnanalennus kiinteistökaupassa

Avustimme asiakasta kiinteistökauppa-asiassa, jossa asiakkaamme sai merkittävän hinnanalennuksen kiinteistössä havaittujen laatuvirheiden vuoksi.

YT -menettely

Avustimme yritysasiakastamme työvoiman vähentämistä koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa.

Urakkariita

Avustimme asiakasta maanrakennusurakkaa koskevassa urakkasopimusasiassa, joka liittyi urakkaosapuolten vastuukysymyksiiin Rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE1998 ja Konsultointitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE1995 mukaan.

Työsuhteen purkaminen

Avustimme asiakasta työsuhteen purkamiseen liittyvässä asiassa.